Newsletter
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty


1. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych.


2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3.Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

  • towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • towar nie ma właściwości, o których istnieniu Cartronic Grzegorz Kondzior zapewniał,
  • towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.


5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: orders@tuning-files.org, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Cartronic Grzegorz Kondzior, ul. Niewodnicka 26, 16-001 Księżyno, z dopiskiem „Reklamacja”.

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:

  • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Cartronic Grzegorz Kondzior może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta
  • wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Cartronic Grzegorz Kondzior albo Cartronic Grzegorz Kondzior nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.


8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.


9. Klient zamiast zaproponowanego przez Cartronic Grzegorz Kondzior usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Cartronic Grzegorz Kondzior.


10. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.


11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Cartronic Grzegorz Kondzior reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.

 

Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie www.tuning-files.org/shop i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.


2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres:

Cartronic Grzegorz Kondzior,

ul. Niewodnicka 26,

16-001 Księżyno,

z dopiskiem "Odstąpienie od umowy",

albo przesłać na e-mail: orders@tuning-files.org.

Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres orders@tuning-files.org, Cartronic Grzegorz Kondzior prześle klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej na wskazany powyżej adres lub e-mail. Wzór pisma odstąpienia od umowy w formacie pdf znajdziesz TUTAJ (link do dokumentu).


3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w ust. 2 - zwrócić firmie Cartronic Grzegorz Kondzior towar, na adres wskazany poniżej:


Cartronic Grzegorz Kondzior,

ul. Niewodnicka 26,

16-001 Księżyno,

z dopiskiem "Odstąpienie od umowy".


4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w ust. 3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).


5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.


6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Cartronic Grzegorz Kondzior zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Cartronic Grzegorz Kondzior. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.


7. Firma Cartronic Grzegorz Kondzior, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Cartronic Grzegorz Kondzior zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.


9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest rzecz podlegająca jednorazowemu wykorzystaniu lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl